Seminar & Activities

"Our Seminar Reference"

 
  
 
  
 
  
 
  
 
  
 
 •  
 • บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ ฯ จัดสัมมนา บริหารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร "ให้ปลอดภัย" และ "ถูกกฎหมาย" สำหรับหน่วยงานภาครัฐบาล รุ่นที่ 23 เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2550 ณ อาคารสถาบันฝึกอบรมการค้าระหว่างประเทศ กรมส่งเสริมการส่งออก ซึ่งในครั้งนี้วิทยากรหลายท่านนำเสนอข้อมูล พรบ.ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมสัมมนารับรู้ข้อมูลข่าวสารและนำมาปรับใช้ภายในองค์กร
   
   


   
    
   
    
   
    
   
    
   
 •  
 • บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ ฯ จัดสัมมนา บริหารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร "ให้ปลอดภัย" และ "ถูกกฎหมาย" สำหรับหน่วยงานภาครัฐบาล รุ่นที่ 18 เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2548 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งยังคงได้รับความสนใจจากหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน
   
   


   
    
   
    
   
    
   
    
   
 •  
 • บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ ฯ จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่และผู้บริหาร ของสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ กระทรวงการคลัง ในการใช้งานระบบ e-Office ระหว่างวันที่ 17-18 และ 22 พฤศจิกายน 2548 ณ สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ
   
   


   
    
   
    
   
    
   
    
   
 •  
 • บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ ฯ จัดสัมมนา บริหารข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร "ให้ปลอดภัย" และ "ถูกกฎหมาย" สำหรับหน่วยงานภาคเอกชน รุ่นที่ 17 เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2548 ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
   
   


   
    
   
    
   
    
   
 •  
 • บริษัท แมกซ์ เซฟวิ่งส์ ฯ จัดฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ ของคณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ในการใช้งานระบบ e-Office ระหว่างวันที่ 19-21 กันยายน 2548 ณ คณะวิศวกรรมและเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
   
   


  [ Home ] [ Next ]  Let us build creativity and handle problems for you.

  Maxcyber Division
  Cyber Creation is Our Business.
  mail

  Copyright © 1996 - Max Savings Co., Ltd.
  Designed & Developed by Maxcyber
  ®